خط مشی کیفی و سازمانی

گروه صنعتی بالکان کارا که زیر مجموعه هلدینگ آفاق می باشد، به عنوان یکی از گروه های صنعتی کشور، همگام با رسالت خود با محوريت حفظ سرمايه‌هاي ملي، بهبود مستمر كيفيت و نيز حفظ و افزايش رضايت مشتريان و طرف‌هاي ذينفع ، در سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرارداده و ضمن تعهد به حفظ و ارتقاء سيستم مذكور، همواره اصول زير را مورد توجه قرار خواهد داد:

amoozeshi
  1. ارتقـاء و بهبود كيفيت محصولات و خدمات، از طريق مديريت همه جانبه فرآيندها.
  2. بكارگيري سيستم‌هاي مكانيزه و نيز برقراري ارتباط كنترل شده با تأمين كنندگان و خريداران داخلي.
  3. التزام به قوانين و مقررات ملي و بين المللي مرتبط با فعاليت‌ها ، خدمات و محصولات هلدینگ ، در تمامي حوزه‌هاي مرتبط با كيفيت، بهداشت، ايمني و محيط زيست
  4. حفـظ ارزش و كرامت انساني كاركنـان به عنـوان با ارزشترين سرمايه‌هاي مجموعه، از طريق سازماندهي مناسب. 5- اجراي آموزش‌هاي هدفمند، ايجاد محيط كار مناسب و ايمن و همچنين تمركز زدائي و ترويج فرهنگ مشاركت گستـرش فرهنگ ايمنـي، بهداشت در بيـن تمـامي كاركنـان و طرف‌هاي ذينفـع پيشگيري از وقوع حوادث، بيماري‌ها و آسيب‌هاي شغلي